tussentijds verslag iba parkstad

12/2017

Thomas Bergstra schreef mee aan de IBA-publicatie van kerst 2017: het einde van de planfase, het begin van de uitvoering

Van binnenuit Parkstad versterken met ideeën en projecten. Dat was de ambitieuze opdracht van de regio aan IBA, de Internationale Bauausstellung. Er was behoefte aan nieuw perspectief in de voormalige Oostelijke Mijnstreek rond Heerlen. Een mentale oppepper die positieve aangrijpingspunten versterkt en nieuwe initiatieven uitlokt met de IBA in 2020 als aanjager. Het gedane werk tot nu toe is opgetekend in het Tussentijds Verslag.

In Zomerboek 2015 zijn de ideeën die leven in de regio verzameld. Dit 'verzamelraam' had als doel overbodige ontwerppraktijken te voorkomen en tevens gemeenschappelijke richting te geven aan het plan van aanpak. De voorstellen werden onder leiding van curator/directeur prof. ir. Jo Coenen verder uitgewerkt. De IBA organiseerde lokaal en (inter)nationaal tentoonstellingen, congressen, netwerkbijeenkomsten en publicaties. Ze verbond initiatieven met elkaar en met relevante deskundigen of ontwerpers. Ze regelde haalbaarheidsonderzoeken, initieerde ontwerpprijsvragen, en liet gebiedsvisies maken. IBA organiseerde werkhuizen, rondetafels, alliantietafels, workshopweken, internationale studentenateliers, projectfestivals, filmregistraties, kunstingrepen, debatavonden, etc. Kortom, IBA verzorgt projectbegeleiding (practical), coördineert sociale platformen (public) en legt koppelingen met kennisinstellingen (academy) om de gewenste transformatie schwung te geven.

De uitgangspunten zijn op papier gezet: 5 thema's en 50 projecten in Parkstad met de praktische, publieke en academische schwung van IBA. De handzame cassette bevat 5 kleurrijke delen en is voorzien van introductie. Elk deel bestaat uit een overzicht van de doelen, de projecten en bijbehorende strategie, inclusief thematische kaarten en handzame aanbevelingen. Het sluitstuk van elk boek wordt gevormd door de slotmanifestatie in 2020 en de toekomstagenda. De gemeenschappelijke visie wordt samengevat in het Parkstad Diagram, ook wel de 'groene pizza': een samenhangend stedelijk gebied in een aantrekkelijke groene omgeving.

Thomas Bergstra werkte aan meerdere onderdelen en schreef en redigeerde met prof. dr. ir. Jos Lichtenberg deel 4 Crafts & Manufacturing, het 'nieuwe maken'. In het voorwerk verzamelde, analyseerde en integreerde hij de kennis, perspectieven en strategieën van de projectenindieners. Daarnaast hebben Thomas en Manon meegewerkt aan Zomerboek 2015 en alle tussenliggende publicaties, expo's en events, waaronder het Uitvoeringsprogramma, Ontwikkelraden & -gebieden, Voortgang I & II, de IBA Academy & IBA Labor, het IBA InfoCenter, IBA Meets IBA, IBAScoop, Randland Schunck en de Venetië Biënnale. Binnen de IBA Academy verzorgde Thomas de projectdocumentatie, de begeleiding van experts en de bewaking van de thematische kwaliteit van projecten. Binnen IBA Practical is Manon verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning, de beeldkwaliteit en de voortgang van de projecten.

Parkstad Diagram
Parkstad in een Diagram, de 'groene pizza' (Jo Coenen 2015)